Bądź na bieżąco - sprawdź aktualności w branży medyczno-prawnej

2017-11-17 12:42

Próba naprawienia przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej

Wszyscy pamiętają, jaki zamęt wprowadziła zmiana ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z czerwca 2016 r. , która weszła w życie 5 sierpnia 2016 r. Umożliwiła ona osobom bliskim przełamanie woli pacjenta, który nie życzył sobie ujawniania informacji o stanie zdrowia, po jego śmierci na wniosek osoby bliskiej. To osoby bliskie stały się dysponentem danych o pacjencie nawet wówczas, gdy pacjent za życia nie miał takiej woli z uwagi na relacje łączące go z tymi osobami.

Przeciwko wprowadzeniu tych przepisów protestowało środowisko lekarskie, sprawą zajmował się również Rzecznik Praw Obywatelskich. W zasadzie nie było wiadomo, jak ma się zachować lekarz w sytuacji, gdy osoby bliskie żądały ujawnienia tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, jak miał te osoby weryfikować.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji przedstawiła więc projekt zmian przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci. Taki dostęp osób bliskich do informacji ma być poddany kontroli sądowej w celu zapewnienia ochrony prywatności zmarłego pacjenta po jego śmierci, a jednocześnie pacjent będzie miał prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej osobom bliskim.

Projekt mimo, iż nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości, związanych z ochroną tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, należy ocenić jako krok w dobrym kierunku.

więcej...

2017-10-23 08:09

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dnia 15 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Przewiduje ona między innymi zakaz korzystania z solarium przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium w TV, radio, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i innych miejscach publicznych.

Nakazuje podmiotom świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium umieszczania w nich informacji o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)” oraz informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. Sposób umieszczenia takiej informacji oraz jej treść i wzór zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia.

Ustawa zmienia też przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadając jej kompetencje do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

Za naruszenie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne w wysokości od 1000 do 50.000 zł.

Senat przyjął ustawę bez poprawek 18 października, a 20 października trafiła na biurko Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

więcej...

2017-07-12 08:52

Ustawa ułatwiającej dostęp do tzw. medycznej marihuany.

Dnia 10 lipca Sejm na posiedzeniu plenarnym przyjął poprawkę Senatu do ustawy ułatwiającej dostęp do tzw. medycznej marihuany.

Przesądza ona o tym, że leki recepturowe zawierające marihuanę wydawane będą z przepisu lekarza na tzw. receptę Rpw, stosowaną w przypadku leków zawierających substancje psychotropowe. Poprawka eliminuje też możliwość wystawiania recept na te leki przez lekarzy weterynarii. Ma to zapobiec ewentualnym nadużyciom.

Ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

więcej...

2017-07-04 08:50

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

W dniu 4 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.06.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opublikowany tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 20.05.2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 823),

2) ustawą z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960),

3) ustawą z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1070),

4) ustawą z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 836)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 6.06.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

więcej...

2017-06-26 11:14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia udzielane mają być na podstawie umowy, zaś ich finansowanie na pierwszy okres rozliczeniowy odbywać się będzie w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Odpowiedni wzór ustalania wartości ryczałtu określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 26 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.06.2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz.U. poz. 1242) określa wzór do wyliczenia wartości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy, który znalazł się w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa. Wzór obliczany jest w oparciu o takie dane jak:

 • wskaźnik dynamiki wysokości środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, w formie ryczałtu, określony w planie zakupu, odpowiadający relacji wyceny świadczeń na pierwszy okres rozliczeniowy do wyceny świadczeń według stanu na dzień wejścia w życie ustawy z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844);
 • liczba świadczeń;
 • rodzaj udzielonych świadczeń;
 • ceny udzielonych świadczeń;
 • parametry jakościowe związane z procesem udzielania tych świadczeń;
 • taryfa świadczeń albo liczba jednostek rozliczeniowych ustalona w przepisach wydanych na podstawie art.146 ust.1. pkt.2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), odpowiadająca danemu świadczeniu opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy z 23.03.2017 r., z zastrzeżeniem, że jeżeli danemu świadczeniu opieki zdrowotnej może odpowiadać więcej niż jedna taryfa świadczeń albo liczba jednostek rozliczeniowych, przyjmuje się większą taryfę świadczeń albo większą liczbę jednostek rozliczeniowych, natomiast jeżeli danemu świadczeniu opieki zdrowotnej nie można przyporządkować dokładnej taryfy świadczeń albo liczby jednostek rozliczeniowych, przyjmuje się taryfę świadczeń albo liczbę jednostek rozliczeniowych dla świadczenia opieki zdrowotnej najbardziej zbliżonego pod względem medycznym.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 czerwca 2017 r.

więcej...

2017-06-25 12:10

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Dnia 29 czerwca 2016 r. opublikowane zostało zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne („Zarządzenie 59/2016” lub „Zarządzenie”), zastępujące dotychczasowe zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. („Zarządzenie 90/2013”). Zarządzenie 59/2016 weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i znajduje zastosowanie także w stosunku do umów zawartych przed tą datą. W Alercie prezentujemy kluczowe informacje prawne na temat projektu.


2017-06-13 12:15

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13 czerwca 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedstawiony przez Ministra Zdrowia. Projekt przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty prowadzące te rejestry.

Rejestry medyczne są wykorzystywane między innymi na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Obecnie Minister Zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. W praktyce, w większości przypadków, Minister Zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych, rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z projektem, na żądanie Ministra Zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów.

W projekcie nowelizacji zaproponowano także, aby administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM–NFZ był Narodowy Fundusz Zdrowia. System RUM–NFZ jest systemem teleinformatycznym, który między innymi przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM–NFZ. Będzie to robił w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.

W nowelizacji doprecyzowano również definicję elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt jednoznacznie określa, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, czyli niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 roku) i skierowań (od 1 stycznia 2021 roku) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 roku) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 roku).

Zaproponowano także, aby nowe prawo obowiązywało po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który wejdzie z życie 1 maja 2018 roku.

więcej...

2017-05-31 12:16

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

W dniu 31 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.05.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Opublikowany tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960),

2) ustawą z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

3) ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 10.05.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

więcej...

2017-05-24 10:12

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rtęci

Dnia 24 maja zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17.05.2017 r. w sprawie rtęci określa zarówno krótko-, jak i długoterminowe środki mające na celu zmniejszenie zużycia amalgamatu dentystycznego i związanych z nimi zanieczyszczeń. Środki te obejmują:

 • zakaz używania amalgamatu w odniesieniu do tych kategorii osób, które są szczególnie narażone na toksyczny wpływ rtęci (kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 15. roku życia);
 • zakaz stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej;
 • obowiązek wyposażenia gabinetów dentystycznych w separatory amalgamatu w celu zapobieżenia odprowadzania amalgamatu do systemów kanalizacyjnych i wodnych.

Poszczególne środki wprowadzane są w życie z różnymi datami. Do 2030 roku UE chce, aby rtęć na dobre zniknęła z gabinetów dentystycznych.
Poza wykorzystywaniem rtęci w stomatologii nowe przepisy wprowadzają również zakazy i ograniczenia w następujących dziedzinach:

 • przywóz rtęci metalicznej,
 • wywóz produktów rtęciowych,
 • dotychczasowe zastosowanie rtęci w procesach przemysłowych,
 • nowe zastosowania rtęci w produktach i procesach oraz
 • tradycyjne wydobycie i przetwarzanie złota na małą skalę (rzemieślnicze).

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

więcej...

2017-05-22 10:10

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

W dniu 22 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.05.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Opublikowany tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893),

2) ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 580),

3) ustawą z 24.02.2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. poz. 767),

4) ustawą z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. poz. 798)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 10.05.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

więcej...

2017-12-07 10:33

XV Ogólnopolskie Forum Medyczno-Prawne

W dniach 30 listopada - 01 grudnia br. mecenas Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyły w XV Ogólnopolskim Forum Medyczno-Prawnym, które odbyło się w Warszawie.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Tematyka tegorocznego Forum to: „Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia”. Inspiracją dla organizatorów były toczące się w przestrzeni publicznej dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: początku życia i wpływu zmian ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową oraz sposobów godnego zakończenia życia, szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności.

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka omówiła aktualne orzecznictwo sądów cywilnych związane zabiegowym przerwaniem porodu (cesarskim cięciem), a w szczególności orzeczenia, w których odpowiedzialność podmiotu leczniczego i lekarza aktualizowała się wskutek zbyt późnego podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia ze szkodą dla matki jak i dla narodzonego dziecka.


2017-11-29 08:09

Za nami udział w konferencji Teoxane Expert Day

18 listopada w Warszawie odbyła się druga polska edycja konferencji Teoxane Expert Day, skierowanej do przedstawicieli sektora medycyny estetycznej – głównie lekarzy, wykonujących zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 lekarzy. Po raz pierwszy zdecydowano się na umieszczenie w programie konferencji tematyki prawniczej, związanej z wykonywaniem zabiegów medycyny estetycznej. Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka przedstawiła zebranym zagadnienia związane z rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym względem pacjenta przy wykonywaniu świadczeń medycyny estetycznej. Jego wypełnienie jest podstawową przesłanką legalności przeprowadzenia takich zabiegów. Reakcja na wykład świadczy o dużym zainteresowaniu tą tematyką wśród lekarzy, jak również o tym, że materia związana z informowaniem pacjentów i wyrażaniem przez ich zgody na wykonanie zabiegów należy do trudniejszych zagadnień prawnych, z jakimi spotykają się lekarze w swej pracy.


2017-05-27 14:14

Konferencja naukowa — „Prawa pacjentek - bez znieczulenia”

O przysługujących, przestrzeganych i naruszanych prawach pacjentek w kontekście praw reprodukcyjnych, o prawie kobiet do świadczeń zdrowotnych, do opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności rozmawialiśmy podczas konferencji naukowej „Prawa pacjentek – bez znieczulenia” 27 maja br. we Wrocławiu.


2017-05-12 14:12

Ogólnopolska Konferencja Naukowa — „Reforma służby zdrowia - progres czy regres w ochronie praw pacjentów?”

12 maja br. brałam udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej — "Reforma służby zdrowia — progres czy regres w ochronie praw pacjentów?", która zorganizowana została przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.


2017-04-25 14:10

Konferencja — ,,Prawo i Medycyna’’

25 kwietnia wzięłam udział w konferencji ,,Prawo i Medycyna’’, organizowanej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym przez ELSA Katowice oraz IFMSA-Poland Oddział Śląsk.

Dyskusja specjalistów koncentrowała się wokół sytuacji, w których prawo ściśle wiąże się z medycyną, a w szczególności m.in.: błędów w sztuce lekarskiej, telemedycyny, praw pacjentów w UE, zgody pacjenta czy lekarskiej klauzuli sumienia.


2017-03-09 12:23

Panel — „Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego”

9 marca wzięłam udział w panelu "Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego", w ramach Health Challenges Congress w Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Głównymi punktami dyskusji były:

 • Przyrzeczenie lekarskie wczoraj i dzisiaj
 • Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym a etyka lekarska
 • Tajemnica lekarska – czy może „jawnica”?
 • Łamanie zasad etycznych i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
 • Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i prawa do krytyki a art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Dyskusja specjalistów koncentrowała się wokół sytuacji, w których prawo ściśle wiąże się z medycyną, a w szczególności m.in.: błędów w sztuce lekarskiej, telemedycyny, praw pacjentów w UE, zgody pacjenta czy lekarskiej klauzuli sumienia.

W panelu przedstawiłam referat na temat roli prawnika w szpitalu w kontekście przestrzegania zasad etyki lekarskiej.


2017-02-24 12:20

Konferencja — „E-zdrowie naszą przyszłością. Szanse i zagrożenia.”

24 lutego uczestniczyłam w konferencji "E-zdrowie naszą przyszłością. Szanse i zagrożenia", organizowanej przez Śląski Urząd Marszałkowski. W konferencji udział wzięli również posłanka na Sejm RP Beata Małecka-Libera oraz eurodeputowany Michał Boni.

Bardzo interesująca dyskusja dotyczyła wykorzystania nowych technologii w ochronie zdrowia, korzyści, jakie one za sobą niosą, w szczególności dla pacjenta. Zaprezentowano także hologram serca i operację przeprowadzoną przez prof. Dariusza Dudka z Collegium Medicum UJ oraz Mateusza Kierepka.


2016-12-03 12:07

XIV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

W dniach 1-2 grudnia ubiegłego roku uczestniczyłam w XIV Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

W ramach konferencji przedstawiłam referat na temat tajemnicy lekarskiej.


2016-11-19 12:05

Sympozjum „Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych”

W dniach 17-18 listopada ubiegłego roku brałam udział w Sympozjum „Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych”, które odbyło się w Instytucie Cybernetyki PAN w Warszawie.

Tematyka była niezwykle interesująca, gdyż omawiano między innymi wpływ tzw. „oszczędności” na zjawisko zakażeń szpitalnych w różnych aspektach. W obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia, podejmuje się wiele działań w celu ograniczenia kosztów: outsorcing usług sprzątania, laboratorium itp. Doraźnie można w ten sposób zaoszczędzić pewne sumy – jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że koszty zwalczania dodatkowego ryzyka zakażeń w związku z takimi działaniami są ogromne, nie licząc kosztów utraty zdrowia przez pacjentów.

Omawiano również problematykę przeciwdziałaniu zakażeniom przy trudno gojących się ranach, zakażenia krwiopochodne i oczywiście procedury, które mogą uchronić szpital przed odpowiedzialnością za zakażenia szpitalne.


AKTUALNOŚCI
- KANCELARIA PRAWA MEDYCZNEGO -
TELEFON:
32 749 38 42
E-MAIL:
biuro@prawo-medycyna.pl
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.